Hingoa ʻo e Lao Fakaangaangá
(Name of the Bill) 
Taimi Tāpuni ʻo e Lēsisitá
(Deadline for Registration) 
Link ki he Foomu Lēsisitá
(Link to the Online Registration Form) 
Lao Fakaangaanga ki he Meʻatokoní 2020
(Food Bill 2020) 
4:30pm – Mōnite 13 Siulai, 2020
(Monday 13th of July) 
https://forms.gle/Pjgwb3pfgi4MgbD86 
Lao Fakaangaanga ki he ʻInivesi Mulí 2020
(Foreign Investment Bill 2020)
4:30pm - Falaite 17 Siulai, 2020
(Friday 17th of July)
https://forms.gle/yy9DTZKDAZgBNhmd9
Lao Fakaangaanga ki he Vā Fakangāué 2020
(Employment Relations Bill 2020) 
4:30pm - Falaite 17 Siulai, 2020
(Friday 17th of July) 
https://forms.gle/Q76v9rYEZY1pshKN9 

Kapau ʻokú ke fie kau mai ki ha taha pē ʻo e ngaahi fakatahá, kātaki ʻo lomiʻi ʻa e link ʻi he tafaʻaki ʻo e Lao Fakaangaanga ʻokú ke fie kau mai ki aí pea fakafonu ʻa e foomu lēsisitá, PE te ke fetuʻutaki mai ki he 24-455 pe ʻīmeili ki he This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ʻo fakahoko mai ʻa e ngaahi fakamatala ko ení

(If you want to participate in any of the public hearing, please click on the link by the bill of your interest and fill up the form online, OR call 24-455 or email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. and provide us the following);

1. Hingoá (Name)
2. Ta’u motu’á (Age)
3. Feitu’u ‘okú ke nofo ai (Place of residence)
4. Kulupu/Kautaha ‘okú ke fakafofonga’í (Group/Organization you are representing)
5. ‘Uhinga ‘okú ke kau mai aí (Reason you are participating)
6. Fika Telefoní mo e ‘īmeilí (Telephone number and email)

Go to top