Pin It

‘Oku ‘amanaki ke fakahoko ha fakataha makehe ʻa e Houʻeiki Fakafofonga Fale Alea kuo filí (elected Representatives of the Legislative Assembly) ‘apongipongi, Falaite 27 ‘o Sepitema 2019 ʻi he taimi 10 am ʻi he fale fakatahaʻanga ʻo e Fale Alea ‘o Tongá, ke fili ‘a e Palēmia ʻo Tongá.

Ko e hili ʻeni ‘a e fakaafe naʻe fakahoko atu ‘e he ‘Eiki Sea ‘o e Fale Aleá, Lord Fakafanua ki he Houʻeiki Mēmipa ‘o e Fale Alea kuo filí, ʻi he ʻaho Falaite 20 ʻo Sepitema 2019 ke fakahū mai ha fokotu’u kanititeiti ki he lakanga Palēmiá, ‘o makatuʻunga ʻi he ‘atā ‘a e lakangá ni, hili ʻa e pekia ‘a Hon. Samuela ‘Akilisi Pōhiva ‘i he ‘aho 12 ‘o Sepitema, 2019.

Naʻe tāpuni ʻa e faingamālie ke fakahū mai ha fokotuʻu kanititeiti ki he lakanga Palēmiá ʻi he taimi 4:30 pm ‘o e ‘aho ní. Kuo ma’u ‘e he ‘Ofisi ‘o e ‘Eiki Seá ha fokotuʻu kanititeiti ʻe ua (2) ki he Palēmia Filí.

ʻE toki fakaava ʻe he ʻEiki Sea ʻo e Fale Aleá ʻa e sila naʻe fakahū mai ʻaki ʻa e ongo fokotuʻú ʻi he fakataha makehe ʻe fakahokó, ‘a ia ‘e fakahā ai ʻa e hingoa ʻo e ongo Kanititeití.

ʻE fakahoko ʻa e fakataha ke fili ʻa e Palēmiá ʻo fakatatau mo e tuʻutuʻuni ʻa e Lao ʻo e Konisitūtone ʻo Tongá.

ʻOku ʻoatu heni ʻa e talamonū mei he ʻEiki Sea ʻo e Fale Aleá ki he ongo kanititeiti kuo fokotuʻu maí pea mo e kotoa ‘o e Houʻeiki Fakafofonga Fale Alea kuo filí. Fakatauange ke kau mai ʻa e ʻOtua Mafimafí ʻi he fatongia mahuʻinga mo mafatukituki ʻoku tau teuteu atu ki aí.

 

[Ngata’anga]

Go to top