FALE ALEA ʻO TONGA

ONGOONGO TUKU ATU

FAKAHU MAI KI HE ‘OFISI ‘O E ‘EIKI SEA ‘O E FALE ALEA ‘A E FANONGONONGO ‘O E TAUMU’A KE FAKAHOKO HA FOKOTU’U KE FAKAMALOLOO’I ‘A E ‘EIKI PALEMIA

Na’e fakahū mai ki he ‘Ofisi ‘o e ‘Eiki Sea ‘o e Fale Aleá ‘i he ‘aho Tusite 22 ‘o ‘Aokosi 2023 ‘a e Fanongonongo ‘o e Taumu’a ke Fakahoko ha Fokotu’u ke Pāloti ke Fakamālōloo’i ‘a e ‘Eiki Palemiá, Hon. Siaosi Sovaleni. Na’e fakahū mai ‘a e Fanongonongó ni ‘e he Fakafofonga ‘o e Kakai ma’a Tongatapu 5, Hon. Dr ‘Aisake Valu Eke, fakataha mo e Fokotu’u ke Pāloti ke Fakamālōloo’i ‘a e ‘Eiki Palemiá, ‘a ia kuo fakamo’oni poupou ki ai ‘a e Hou’eiki Memipa ‘e toko hongofulu ‘o e Fale Alea ‘o kau ai ‘a Dr Eke.

Ko e ngāue ‘a e Fale Aleá ki he fokotu’ú ni ‘e fakahoko ia ‘o fakatatau ki he fiema’u ‘a e Kupu 50B ‘o e Konisitūtoné, kae pehē ki he Ngaahi Tu’utu’uni ‘o e Ngaahi Fakataha ‘a e Fale Aleá. Hili hono vakai’i ‘o e fokotu’ú ‘o fakapapau’i ‘ene faipau ki he ngaahi fiema’u ‘a e tohi tu’utu’uni ‘a e Fale Aleá, na’e tuku atu ai ‘a e fokotu’ú ‘i he ‘ahó ni ki he ‘Eiki Palēmiá ke ‘omai ha’ane tohi tali ki he ngaahi makatu’unga ‘o e fokotu’ú. ‘Oku ‘oange ki he ‘Eiki Palēmiá ‘a e faingamālie ‘o ngata ki he ‘aho Falaite 1 Sepitema 2023 ke fakahū mai ‘a ‘ene tohi talí.

‘E toki fanongonongo atu ‘a e ‘aho ‘e fakataha ai ‘a e Fale Aleá ke lau ‘a e fokotu’ú mo e tohi talí kae pehe ki hono alea’i mo paloti’i ‘a e fokotu’u ni.

 

Tuku Atu ʻi he Fakangofua ʻe he Kalake Pule ʻa e Fale Aleá
ʻAho 26 ‘Aokosi 2023
ʻOfisi ʻo e Fale Alea ʻo Tonga, Nuku’alofa, Tonga

 

 

Go to top