press2

'Oku ou fakatulou mo e talamalu 'o e fonua kae tuku atu ha fakama'ala'ala ki he ngaahi fakamatala kuo 'ohake fekau'aki mo e finemotu'a tu'a ni, pea mo e lakanga mafatukituki 'oku ou fakakaungatarnaki ai ko e Kalake Pule 'o e Fale Alea 'o Tonga, 'o makatu'unga 'i he tohi fakafisi 'a e taha 'o e kau ngaue 'a e 'Ofisi 'o e Fale Alea 'o Tonga.

'Oku tohi 'i he Lao 'o Tonga 'a e ngaahi fatongia 'o e lakanga ko e Kalake Pule 'o e Fale Alea 'o Tonga, pea 'oku ou fakahoko 'a e fatongia ko ia 'aki hoku tukuingata. 'Oku mahu'inga 'a e fakahoko fatongia ta'efllifillmanako (impartial) 'a e kau ngaue kotoa 'a e Fale Alea 'o Tonga. Ko e fakahoko fatongia 'a e finemotu'a ni, 'oku fai ia 'o fakatatau ki he Lao mo e Konisitutone 'o Tonga. Ko 'eku faitu'utu'uni 'oku makatu'unga ia 'i ha mo'oni'i me'a kuo u fakapapau'i.

'Oku ou loto ke fakamahino 'oku 'ikai mo'oni 'a e tukuaki'i tokua 'o e finemotu'a ni ki ha ngaahi ngaue ta'efakalao 'i he 'Ofisi '0 e Fale Alea. 'Oku ou poupou'i kakato 'a e faitotonu mo e fekumi ki he rno'onl, pea ke fakahoko ia 'i he founga ngaue totonu 'o 'oua na'a tapalasia ai si'a totonu 'a ha taha kuo te'eki ke fakahalaia'i. Kuo ta tu'o lahi 'a e ngaahi tukuaki'i fekau'aki mo e paasipooti, pa'anga 'uli, mo ha ngaahi tukuaki'i kehe. Ne a'u ki ha tu'unga na'e 'omai ai ha tohi kumi koloa ki he 'Ofisi 'o e Fale Alea 'i he ta'u 2015. Koe'uhi ko e mahu'inga ki he finernotu'a ni 'a e fakamaau totonu mo e PULE 'A E LAO, na'a ku fakangofua ai 'a e kau 'ofisa ma'u mafai totonu, pea 'i he founga 'oku tu'utu'uni 'e he lao, ke fakahoko tau'ataina 'a e fekumi ko ia pea ko 'eku founga ngaue pe ia.

'Oku ou foaki hoku lelei taha mo 'eku mateaki'i fonua ki hono fua hoku fatongia, ko e Kalake Pule 'i he 'atakai fakapolitikale pelepelengesi 'o e Fale Alea 'o Tonga. Ko e siate folau ia 'oku ou tataki'aki 'a e tu'unga rnatu'a mo e finematu'a fai fatongia ma'ae Hou'eiki Memipa kotoa 'o e Fale Alea 'o Tonga ke tokoni ke toe ngaholo ange ai 'a e fakahoko fatongia 'a e mafai fa'u lao 'o e fonua.

'Oku ou lotua mo talamonu atu ki he 'Eiki Palemia 'o Tonga, 'Eiki Sea 'o e Fale Alea, Hou'eiki Minisitaa, Hou'eiki Fakafofonga N6pele, Hou'eiki Fakafofonga 'o e Kakai, mo e Kau Kanititeiti kotoa 'o e Fili Fale Alea 'o e 'aho 16 'o N6vema 2017.

Fakatauange ke kau 'a Langi 'i he maa'imoa 'a e Hau 'o e 'Otu Tonga, pea mo e pouaki fonua 'a Hono kakai 'i he lolotonga ni mo e kaha'u na, pea ke kei TONGA PE 'A TONGA '0 tuputupu'a.

press1

Go to top