logofinal4

FALE ALEA ‘O TONGA

ONGOONGO TUKU ATU

TU’UNGA FAKAMUIMUI TAHA ‘O E HOPO ‘I HONO VAKAI'I FAKA-FAKAMAAU'ANGA ‘O E PÄLOTI KE FAKAMALOLOO'I ‘A E PALEMIA

‘Oku ‘oatu heni ‘a e tu’unga fakamuimui taha ‘o e hopo, ka ko e ‘eke ki he ‘Eiki Sea ‘o e Fale Aleá pea mo e Fale Aleá ‘i hono vakai’i faka-Fakamaau’anga ‘a e `ngāue ‘a e Fale Aleá ki he fokotu’u ki ha paloti ke fakamaloloo’i ‘a e ‘Eiki Palemia, Hon. Hu’akavameiliku.

Na’e fakahu atu ‘e he kau Talatalaakí ki he Fakamaau’anga Lahi ‘o Tonga ha kole ke ta’ofi ‘a e fakataha ‘a e Fale Aleá kae’oua kuo fakahoko ‘a e tu’utu’uni aofangatuku fekau’aki mo e vakai’i faka-Fakamaau’anga. Na’e fakafepaki’i ‘e he ‘Eiki Sea mo e Fale Alea ‘a e kole ni. ‘I he ‘aho Falaite 1 ‘o Tísema 2023, na’e tuku mai ai ‘e he Fakamaau’anga Lahí ha tu’utu’uni ‘oku ‘ikai ke tali ‘a e kole ‘a e kau Talatalaakí ke tu’utu’uni ‘a e Fakamaau’anga Lahi ke ta’ofi ‘a e fakataha ‘a e Fale Alea. Na’e makatu’unga ‘a e tu’utu’uni ni ‘i he ‘uhinga ‘oku ‘ikai ke ‘i he lelei fakalukufua ia ‘a e fonua ke ta’ofi ke ‘oua ‘e toe fakataha ‘a e Fale Aleá, kae pehe foki ki he fiema’u ke mavahevahe pe ‘a e ngaahi mafai ‘o e ngaahi va’a pule ‘e tolu ‘o e pule’anga.

Na’e fakahoko atu foki ki he Fakamaau’anga Lahí ha ngaahi fokotu’u fakalao mei he ongo fa’ahí ‘i he ‘aho Falaite 1 ‘o Tísema 2023. Na’e fekau’aki eni mo e kole makehe ‘a ia na’e fakahoko ‘e he ‘Eiki Sea mo e Fale Alea ‘o ‘eke’i ‘a e mafai ‘o e Fakamaau’anga ke ne vakai’i faka-Fakamaau’anga ‘a e ngaahi ngaue fakalotofale ‘a e Fale fekau’aki mo e fokotu’u ke fakamaloloo’i ‘a e Palemia. ‘Oku makatu’unga ‘a e kole makehe ko ‘ení ‘i he faka’uhinga - na’e ‘ikai monuka ‘a e Konisitutone ke ‘uhinga ai ha fakahoko ‘e he Fakamaau’angá ‘a e vakai’i faka-Fakamaau’angá ni.

‘E toki tuku mai ‘a e tu’utu’uni ‘a e Fakamaau’anga Lahí fekau’aki mo e ‘eke’i ‘o e mafai ‘o e Fakamaau’anga ‘i Sanuali 2024.

Tuku atu ‘e he Kalake Pule Le’ole’o ‘a e Fale Aleá
‘Aho 11 ‘o Tīsema 2023
‘Ofisi ‘o e Fale Aleá, Nuku’alofa, Tonga.

Go to top