logo1

FALE ALEA ʻO TONGA

ONGOONGO TUKU ATU

TALI ‘E HE FALE ALEA ‘A E LAU ‘ULUAKI ‘O E LAO FAKAANGAANGA KI HE POLOKALAMA PATISETI ‘A E PULE’ANGA KI HE TA’U FAKAPA’ANGA 2024/2025

Na’e fakapaasi ‘e he Fale Alea ‘i he ‘aho ni ‘a hono lau ‘uluaki ‘o e Lao Fakaangaanga ke Fakahu Atu ‘a e Pa’anga 2024/2025 ki he Ngaue ‘a e Pule’anga 2024. Ko e polokalama patiseti eni ki he ngaue ‘a e Pule’anga ki he vaha’a taimi ‘o e ‘aho 1 Siulai 2024 ‘o ngata ki he ‘aho 30 Sune 2025.

‘I he me’a ‘a e ‘Eiki Minisita Pa’anga, Hon. Tiofilusi Tiueti, ‘o fakafe’iloaki ‘a e polokalama patiseti ki he Fale Alea he ‘aho ni, na’a ne me’a ai, “Naʻe fatu ʻa e patiseti ʻo e taʻu fakapaʻanga 2024/25 ʻo fakataumuʻa ke langa ha ngaahi makatuʻunga ke paotoloaki ʻa e tupulaki fakaʻekonomika ʻi ha tuʻunga ʻoku napangapangamālie ʻi he faingamālie ki he maʻu ngāue pea mo e faingamālie ki he Tonga kotoa. ‘Oku fakamahuʻingaʻi taupotu taha pē ʻe he patisetiʹ ʻa e fakatupu ʻa e lelei ʻo e koloa mahuʻinga taha ʻo e Tongaʹ ko hono KAKAI”. ‘Oku fokotuʻu mai ʻe he Puleʻanga ʻa e patiseti ʻoku palanisi ʻi he taʻu fakapaʻanga 2024/25. Ko e paʻanga hu mai ʻoku feʻunga ia mo e $899.2 miliona pea ko e fakamole ʻoku feʻunga mo e $899.2 miliona. ʻOku fakapaʻanga ʻe he Puleʻanga ʻa e $452.3 miliona pea fakapaʻanga ʻe he hoa ngaue ki he fakalakalaka ʻa e $446.9 miliona.

Hili hono tali ‘o e lau ‘uluaki ‘o e lao fakaangaanga ni, na’e tukuhifo ai pe ki he Komiti Tu’uma’u ‘a e Fale Alea ki he Pa’anga kenau fakahoko hono vakai’i mo sivisivi’i, fakataha mo e ngaahi palani ngaue mei he ngaahi potungaue ‘a e pule’anga ki he ta’u fakapa’anga tatau. ‘E toki lipooti mai ‘e he Komiti ni ‘a e ola ‘o ‘enau ngaue ki he Fale Alea ‘i he ‘aho 6 ‘o Sune 2024. ‘E hoko atu leva mei ai ‘a e ngaue ‘a e Fale Alea ki hono lau tu’o ua ‘o e lao fakaangaanga ‘i he ngaahi fakataha ‘a e Fale Alea ‘i he mahina ko Sune ke alea’i ‘a e patiseti.

budgetcover

Tuku Atu ʻi he Fakangofua ʻe he Kalake Pule ʻa e Fale Aleá
ʻAho 23 Me 2024
ʻOfisi ʻo e Fale Alea ʻo Tonga, Nuku’alofa, Tonga

officestamp125x125

Go to top