pr2

Kuo ʻoatu ʻi he ʻahó ni ʻe he Sea Fakataimi ʻo e Fale Alea ʻo Tongá, Rt. Hon. Lord Tangi, ʻa e fakaafe ki he kotoa ʻo e Houʻeiki Fakafofonga Fale Alea kuo filí ke nau fakahū mai haʻanau fokotuʻu ʻo ha Fakafofonga Fale Alea kuo fili ke ne hoko ko ha Kanititeiti ki he teu fili ʻo e Palēmia Filí. Naʻe ʻoatu ʻa e fakaafe ko ʻení ʻi he hili ia hono fakafoki ʻo e tohi tuʻutuʻuni filí (writ of election) mei he Komisoni Filí ki Heʻene ʻAfió ko e Tuʻí ʻi he ʻaho Tuʻapulelulu 30 ʻo Nōvema 2017.

ʻOku ʻatā leva ʻo kamata mei he ʻahó ni ke fakahū atu ki he ʻOfisi ʻo e Sea Fakataimi ʻo e Fale Alea ʻo Tongá ha fokotuʻu Kanititeiti ki he Palēmia Filí. ʻE tāpuni ʻa hono tali ʻo e ngaahi fokotuʻú ʻi he taimi 4:30pm ʻo e ʻaho Tuʻapulelulu 14 ʻo Tīsema 2017. Kuo ʻosi fakamaʻalaʻala atu foki ʻi he tohi ʻa e Sea Fakataimí ki he Houʻeiki Fakafofonga Fale Alea kuo filí ʻa e founga ʻoku tuʻutuʻuni ʻe he Lao ʻo e Konisitūtone ʻo Tongá ki hono fakahū mai ʻo ha fokotuʻu pehe ni. Ko e fokotuʻu kotoa pē kuo pau ke fakahū mai ia ʻe ha Fakafofonga Fale Alea kuo fili, pea ke poupouʻi ʻa e fokotuʻú ʻe ha ongo Fakafofonga Fale Alea kuo fili kehe ʻe toko ua. ʻOku tapu foki ke toe kau ha Fakafofonga Fale Alea kuó ne fakahū mai pe poupou ki ha fokotuʻu ʻo ha Kanititeiti ki ha toe fokotuʻu ʻo ha Kanititeiti kehe. ʻOku mahuʻinga ʻaupito ke faipau ʻa e fokotuʻú ki he ngaahi fiemaʻu ko ʻeni ʻa e laó, pea ʻe lava ke fakataʻeʻaongaʻi ha fokotuʻu ʻo kapau ʻoku ʻikai ke faipau ki he ngaahi fiemaʻu ko ʻení.

Ko e tohi ʻo fokotuʻu ʻo ha Kanititeiti ki he Palēmia Filí ʻe toki fakaava pē ia ʻo lau ʻe he Sea Fakataimí ʻi he ʻaho ʻe fakahoko ai ʻa e fakataha ʻa e kotoa ʻo e Houʻeiki Fakafofonga Fale Alea kuo filí ke fakahoko hono fili ʻo e Palēmia Filí. ʻE toki fanongonongo atu ʻa e ʻaho ʻe fakahoko ai ʻa e fakataha ko ʻení ʻi ha hili hono tāpuni ʻo e faingamālie ke fakahū atu ai ha fokotuʻu ki he ʻOfisi ʻo e Sea Fakataimi ʻo e Fale Alea ʻo Tongá.

ʻE fakahoko foki ʻi he fakataha tatau, pea ʻi he hili hono fili ʻo e Palēmia Filí, ʻa hono fili ʻe he Houʻeiki Fakafofonga Fale Alea kuo filí ʻa e Sea mo e Tokoni Sea ʻo e Fale Alea ʻo Tongá. Ko e fokotuʻu ʻo ha Fakafofonga Nōpele ke fili ko e Sea pe Tokoni Sea ʻo e Fale Aleá, ʻe toki fakahoko pē ia ʻi he ʻaho ʻo e fakatahá kimuʻa pē pea fakahoko hono filí.

FAKAMAFAIʻI MO TUKU ATU ʻE HE KALAKE PULE ʻA E FALE ALEA ʻO TONGA

 

Go to top