Óku fakapapauí é he Ófisi ó e Éiki Sea Fakataimi ó e Fale Alea naé tapuni í he áho ni í he 4:30 efiafi á e ngaahi fokotuú ki he Palemia Fili. Í heéne aú ko ia ki he 4:30pm ó e áho ni, kuo maú mai ha ongo fokotuú é ua ki he Palemia Fili. Ko e úluaki fokotuú naé maú ia é he Kalake Pule, Gloria Poleó, áneafi í he Ófisi ó e Fale Alea ‘i he ofi ki he 2 efiafi mei a Vili Manuopangai Fakaósiula Hingano, Fakafofonga ó e Kakai maá Haápai Fika 12. Ko e fokotuú hono ua naé maú ia é he Kalake Pule í he áho ni í he ofi ki he 9:30 pongipongi mei a Dr. Pohiva Tuíónetoa, Fakafofonga ó e Kakai maá Tongatapu Fika 10. Ko e ongo fokotuú fakatouósi óku kei tapuni malu ia í he ongo sila, á ia é toki fakaava ke fakaha á e niíhi kuo fokotuú í he áho ó e fakataha á e Houéiki Fakafofonga Fili. Ko e puha fakahaloto óku faó ai á e ngaahi fokotuú kuo ‘ave ia ki he loki malu á e Fale Paánga ke tauhi hao mo malu ki he áho ó e fakataha. Ko e áho mo e taimi ó e fakataha ke fili ha Palemia Fili é fanongonongo fakaófisiale ia mo tuku atu ki he kakai mo e ngaahi kautaha tufaki ongoongo í he 9:00 pongipongi á pongipongi, Pulelulu 24 ó Tisema 2014.

Ko e fakataha ke fili á e Palemia Fili é átaa ia ki he kotoa ó e ngaahi kautaha tufaki ongoongo ke fakafaingofua hono fakamafola hangatonu atu í he letio, televisone mo e ínitaneti. Ko e ngaahi fakaafe mo e ngaahi tuútuúni ki he kautaha tufaki ongoongo é tuku atu mo ia á pongipongi.

Ko e ngaahi  faka'eke'eke kotoa pe ke fakahoko atu ia ki he Kalake Pule 'o e Fale Alea  'o Tonga,  Gloria Pole'o  'i he ngaahi fika fetu'utaki 'oku  'oatu  'i 'olunga pe email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Fakamafai'i  mo tuku  atu mei he 'Ofisi 'o e Sea Fakataimi 'o e Fale Alea 'o Tonga
'Ofisi 'o e 'Eiki Sea Fakataimi 'o e Fale Alea 'o Tonga
Fale Alea 'o Tonga
Nuku'alofa
TONGA
Tel: +67623565124455
Fax:  +67624626
P.O Box 901

Go to top