Huufi 'a e Fale Alea 'o Tonga 

Nuku’alofa, Tonga – 10 January 2018 'E huufi 'a e Fale Alea 'o Tonga 'apongipongi, Tu'apulelulu 11 'o Sanuali 2018, 'i he taimi 10:30am, 'e ha Hou'eiki Nopele 'a 'Ene 'Afio ko HSH Pilinisi Tu'ipelehake, Lord Fakatulolo, mo Lord Luani. 

'E ma'u 'a e polokalama ki he ouau huufi mei he uepisaiti 'a e Fale Alea 'o Tonga ko e www.parliament.gov.to.

'E toki fakahoko 'a e fuakava 'a e Hou'eiki Memipa 'o e Fale Alea 'i he fuofua fakataha 'a e Fale Alea, 'a ia 'e toki fanongonongo atu 'a e 'aho 'e fakahoko ai.

Fakaikiiki fetu’utaki ki he Kalake  Pule, Gloria Pole’o he ‘imeili This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. pe fika telefoni hā atu ‘i lalo

Tonga Legislative Assembly. P.O Box 901, Nuku’alofa Tonga. Tel. (676) 24455 Fax (676)24626,                                                                                         www.parliament.gov.to 

 

Huufi 'a e Fale Alea 'o Tonga

Nuku’alofa, Tonga – 10 January 2018                    'E huufi 'a e Fale Alea 'o Tonga 'apongipongi, Tu'apulelulu 11 'o Sanuali 2018, 'i he taimi 10:30am, 'e ha Hou'eiki Nopele 'a 'Ene 'Afio ko HSH Pilinisi Tu'ipelehake, Lord Fakatulolo, mo Lord Luani.

'E ma'u 'a e polokalama ki he ouau huufi mei he uepisaiti 'a e Fale Alea 'o Tonga ko e www.parliament.gov.to.

'E toki fakahoko 'a e fuakava 'a e Hou'eiki Memipa 'o e Fale Alea 'i he fuofua fakataha 'a e Fale Alea, 'a ia 'e toki fanongonongo atu 'a e 'aho 'e fakahoko ai.

Fakaikiiki fetu’utaki ki he Kalake  Pule, Gloria Pole’o he ‘imeili This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. pe fika telefoni hā atu ‘i lalo

Go to top