Tapu mo e ‘afio ‘a e ‘Otua na’e momoi ki ai ‘a e fonua ni. Tapu mo e Hou’eiki ‘o e fonua. Tapu mo e Sea ‘o e Fale Alea. Tapu mo e Palēmia ‘o Tongá. ‘Oku ou tuku ‘a e fakafeta’i ko e tauhi ‘ofa mo malu ‘oku fai ‘e he ‘Otua ma’a Tonga he ngaahi ‘aho ni. ‘Oku laumālie lelei pē ‘a e ‘Eiki Sea ‘o e Fale Alea kau Fakafofonga ‘o e Hou’eiki Nōpele kae ‘uma’ā ‘a e kau Fakafofonga ‘o e Kakai.

‘Oku tau fiefia he kau fakataha mo e ‘Eiki Palēmia mo e kau Minisitā ‘o e Kapineti pea mo e kau fakaafe ‘oku tau ‘i heni ‘i he tāpuni ‘o e Fale Alea.

Ko e coronavirus ‘a e pole faingata’a ia ‘o e ‘aho ni he kuo a’u ki he tu’unga ko e pandemic. ‘A ia ko e mahaki ‘oku ne uesia ‘a māmāni lahi lolotonga ‘oku te’eki ke ma’u ha faito’o pē huhu malu’i. ‘I he tu’unga ko ‘eni ‘oku ‘ohofia ai ‘a māmāni ‘e he coronavirus. ‘Oku mahu’inga ‘aupito ‘a e tauhi pau ‘o e ngaahi founga e ala malu’i ai ‘a e kakai ‘o e fonua mo fakasi’isi’i ‘a e mafola ‘a e mahaki ‘o fakatatau ki he fakahinohino ‘a e Kautaha Mo’ui ‘a Māmāni mo e Potungāue Mo’ui ‘a Tongá ni. Ko ia ko e tu’u fakalukufua ‘a Tonga ki he kaha’u kuo pau ke hoko ‘a e mo’ui lelei ko ha kaveinga tu’uma’u ‘a e Pule’anga Tonga ma’a e tangata mo e fefine’i fonua Tonga kotoa pē.

‘I he mala’e ‘o e ako ko e tu’utu’uni ‘a e Konisitūtone kuo pau ke ako ‘a e Tonga kotoa. Ko ia ai ‘oku totonu ke tau feinga ai pē ke fakapapau’i ‘oku malava ‘a e ngaahi ako’anga ‘i Tongá ni ke ako’i ‘etau fānau pea hoko lelei atu ki he ngaahi ako’anga mā’olunga ange ‘i he Pasifiki mo māmāni lahi ke a’usia ai ‘a e ngaahi tu’unga ako fakavaha’apule’anga. ‘I he ma’u foki ‘a e ngaahi tu’unga fakaako fakavaha’apule’anga ko ‘eni ‘oku foki mai ‘a e kau ako ke ngāue mo langa hake ‘a e ngaahi sekitoa kehekehe ‘o e fonua ki ha tu’unga ‘oku to e lelei mo mā’olunga ange, kā ko e a’usia ‘a e ongo kaveinga ‘o e mo’ui lelei mo e ako lelei ‘e makatu’unga mo fakaivia ia ‘i he tu’unga lelei ‘o e ‘ekanōmika ‘o e fonua. Ko ia ai kuo pau ke fepoupouaki mo fengāue’aki ‘a ePule’angá, siasi mo e kakai ‘o e fonuá ki he langa hake ‘a e tu’unga faka‘ekonōmika ‘o e fonua.

‘Oku ‘oatu ‘a e fakamālō ki he fengāue’aki lelei kotoa ‘a e ngaahi Pule’anga mo e ngaahi kautaha mulí ‘oku nau fakahoko mai ‘a e ngaahi tokoni mahu’inga ki he pole faingata’a ‘i he tafa’aki ‘o e mo’ui pea pehē ki he langa hake ‘a e fakalakalaka ‘o e fonua ‘i he mala’e ‘o e akó, tupu faka’ekonōmika mo e ngaahi mala’e kehekehe ‘o hangē ko e Pule’anga Siapani, Pule’anga Nu’usila, Pule’anga ‘Aositelēlia, Pule’anga ‘o e Lepapulika ‘o e Kakai ‘o Siaina pea mo e Pule’anga Pilitānia.

‘Ofa atu

Tupou VI
Ko e Tu’i ‘o e ‘Otu Tonga.

Ko e kau Nōpele ‘e toko tolu ‘a ‘Ene ‘Afio, Nōpele Lasike, Nōpele Luani mo Nōpele Tuita na'a nau me'a mai mo e Tō Folofola tāpuni fakalotofale ‘a e to’u Fale Alea 2019-2020.

Ko e Tō Folofola mei he Taloni na’e fakahoko mai ia ‘e Nōpele Lasike

Go to top