FAKAAFE KI HE KAKAI ʻO E FONUÁ KE ʻOMAI HAʻANAU FOKOTUʻU FEKAUʻAKI MO E NGAAHI LAO FAKAANGAANGÁ ‘O E 2021 KUO TUKU ATU KI HE NGAAHI KOMITI ‘A E FALE ALEA
(Open invitation to the general public to make submissions on the Bills)

 

ʻOku fanongonongo atu heni ke meʻai ʻe he Houʻeiki mo e Kakai ʻo e fonuá kuo tuʻutuʻuni ʻe he ngaahi Kōmiti fekauʻaki ʻa e Fale Alea ʻo Tongá ke tuku atu ʻa e ngaahi Lao Fakaangaanga ʻe fitu (7) ko ení pea ke fakaafeʻi ʻa e kakai ʻo e fonuá ke fakahū mai haʻanau fokotuʻu (submissions) fekauʻaki mo e ngaahi lao fakaangaangá ni.

ʻOku ʻoatu foki heni mo e link te ke lava ai ʻo maʻu ʻa e tatau fakaʻelekitulōnika ʻo e ngaahi lao fakaangaangá

Hingoa 'o e Lao Fakaangaanga Name of Bills Ngaahi 'aho e ngata 'a e 'omai 'o e ngaahi fokotu'u
 1 KO E LAO FAKAANGAANGA (FAKATONUTONU) KI HE LAO KI HE FE'ALU'AKI 2021 TRAFFIC (AMENDMENT) BILL 2021 'Aho 19 o 'Akosi 2021 Taimi 4:00PM
2 KO E LAO FAKAANGAANGA (FAKATONUTONU) KI HE KAU 'OFISA FAKAVAHEFONUA MO E KAU 'OFISA KOLO 2021 DISTRICT AND TOWN OFFICERS (AMENDMENT) BILL 2021 'Aho 19 o 'Akosi 2021 Taimi 4:00PM
3 LAO FAKAANGAANGA (FAKATONUTONU) KI HE NGAAHI KOLOA FAITO'O 2021 THERAPEUTIC GOODS (AMENDMENT) BILL 2021 'Aho 19 o 'Akosi 2021 Taimi 4:00PM
4 LAO FAKAANGAANGA (FAKATONUTONU) KI HONO PULE'I 'O E NGAAHI FAITO'O TA'EFAKALAO 2021 ILLICIT DRUGS CONTROL (AMENDMENT) BILL 2021 'Aho 23 o 'Akosi 2021 Taimi 4:00PM
5 LAO FAKAANGAANGA KI HE NGAAHI FAITO'O KONA 2021 INTOXICATING SUBSTANCES BILL 2021 'Aho 19 o 'Akosi 2021 Taimi 4:00PM
6 LAO FAKAANGAANGA (FAKATONUTONU) KI HE FALE ALEA 2021 LEGISLATIVE ASSEMBLY (AMENDMENT) BILL 2021 'Aho 19 o 'Akosi 2021 Taimi 4:00PM
7 LAO FAKAANGAANGA (FAKATONUTONU) (FIKA 3) KI HE LAO 'O E KONISITUTONE 'O TONGA 2021 ACT OF CONSTITUTION OF TONGA (AMENDMENT) (NO 3) BILL 2021 'Aho 19 o 'Akosi 2021 Taimi 4:00PM

Kātaki kae fakahū mai pē hoʻomou fokotuʻú ʻo fakafou ʻi he ʻīmeilí ki he This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. pe ko hoʻo ʻomi hangatonu pē ki he ʻŌfisi ʻo e Fale Alea ʻo Tongá, Nukuʻalofa (fehangaaki mo e Falemahaki Vaiolá)

Ki ha toe fakaʻekeʻeke pe fiemaʻu fakamaʻalaʻala, kātaki ʻo fetuʻutaki mai ki he 24-455 pe 27-912 lolotonga ʻa e taimi ngāué.

Mālō ʻaupito mo e fakaʻapaʻapa lahi atu,
ʻŌfisi ʻo e Fale Alea ʻo Tongá

Go to top